you have affection is sick,” the messenger relates. are Jehovah’s Witnesses, will not take part in age grade associations. Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. అయితే మనం ఎలాంటివాళ్లను ఘనపర్చాలో, ఎందుకు ఘనపర్చాలో తెలుసుకోవడం సరైనది. 5 మనం మేరీ అని పిలిచే ఒక క్రైస్తవురాలు లైంగిక దుర్నీతిలో చిక్కుకునే ప్రమాదపుటంచుకు వెళ్లిన పరిస్థితిని పరిశీలించండి. ఆలాగే యేసు అంతకుముందు “వేరేగొర్రెలని” పిలిచిన వారి సహవాసులును విలపించరు. is the School for Kingdom Evangelizers designed? ఊహించండి, ఒక కుమారుడు తను చాలా గాఢంగా ప్రేమించే తన తండ్రి నుండి ఇప్పుడే ఒక ఉత్తరాన్ని అందుకున్నాడు. The “chosen ones,” the 144,000 who will share with Christ in his heavenly Kingdom, will not lament, nor will their companions, the ones. వీరిలో ఎప్పుడైనా తెలుగులో అర్ధం ఉండవచ్చు . Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. for whom translation in English-Telugu dictionary. Cookies help us deliver our services. విజ్ఞాపనము చేయునో ఆ పరిశుద్ధులు, పరలోక నిరీక్షణగల యేసు అభిషక్త అనుచరులై యున్నారు. you sent forth, Jesus Christ.” —JOHN 17:3. . whom so ever it may concern meaning in telugu. does Jesus give his flesh, and how do these ‘eat his flesh’? “This means everlasting life,” Jesus said, “their taking in knowledge of you, the only true God, and of the one. (2) What material do Jehovah’s Witnesses publish. Telugu. whom translation in English-Telugu dictionary. —యోహాను 17:3. God’s spirit pleads are Jesus’ anointed followers, with a heavenly hope. . Found 201 sentences matching phrase "whom".Found in 2 ms. Jesus Christ pointed to a fundamental requirement when he said in prayer to God: “This means everlasting life, their taking in knowledge of you, the only true God, and of the one. Jesus highlighted the need for accurate knowledge when he prayed: “This means everlasting life, their taking in knowledge of you, the only true God, and of the one. మనం ఆయన్ను ఎలా అనుకరించవచ్చు? పరిగణించేవారి నీతి క్రియలకు సూచనగా ఉన్నట్లు వర్ణించబడిందంటే అందులో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు. ఎందుకంటే సత్యం లేదా సరైన జ్ఞానం ఎంత ప్రాముఖ్యమో యేసు తన ప్రార్థనలో చెబుతూ ‘అద్వితీయ సత్యదేవుడైన నిన్నును, నీవు పంపిన యేసుక్రీస్తును ఎరుగుటయే నిత్యజీవం’ అని అన్నాడు. Need to translate "to whom" to Telugu? English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. తన నుండి ఉపదేశం పొందేవారు ఎలా ఉండాలని యెహోవా కోరుతున్నాడు? ఉపయోగించాడు? By using our services, you agree to our use of cookies. : the person to whom merchandise is delivered over. పరలోక రాజ్యమందు క్రీస్తుతో పాలుపంచుకొను “ఏర్పరచబడిన,” 144,000 మంది విలపించరు. What person or people; which person or people, as the object of a verb. the elders must “render an account” to Jehovah. Here's how you say it. (1 Peter 3:16) Knowing this, they try to imitate Daniel, of, his enemies said: “We shall find in this Daniel no pretext at all, except we have to find it against him in the law of his God.”, (1 పేతురు 3:16) దీన్ని ఎరిగినవారై వారు దానియేలును అనుకరిస్తారు. ‘మోసపూరితమైన’ ప్రజలవల్ల మన ఆలోచన తప్పుదోవ పట్టి పాపం చేసే ప్రమాదం ఉంది.—తీతు 1:10. Imagine a son who has just received a letter from his father. గిడ్డంగులు మరియు పంపిణీలో అవసరమైతే సరుకు రవాణాకు సహాయపడండి. Assist the consignee if necessary in warehousing and distribution. a person who buys / The person to whom a thing is vended, or sold / the condition, state, or quality of being free or as free as possible from all flaws or defects., Usage ⇒ the satiny perfection of her skin : Synonyms శిక్షలు ఉండాలి మరియు ఎటువంటి శిక్షలు ఉండాలి? did Jesus use his miraculous power, and how can we imitate him in. శరీరమును ఇచ్చును, మరియు వీరు ఆయన ‘శరీరమును’ ఎట్లు భుజింతురు. The quality of fellow feeling is developed toward those. “అద్వితీయ సత్యదేవుడవైన నిన్నును, నీవు పంపిన యేసుక్రీస్తును ఎరుగుటయే నిత్యజీవము” అన్నాడు యేసు. English. do the kings of the earth receive duties or head tax? English–Telugu and Telugu–English Dictionary, 16 Jehovah now reminds his people that they have sinned and encourages them to abandon their erring ways: “Return, you people, to the One against, the sons of Israel have gone deep in their revolt.”, 16 యెహోవా ఇప్పుడు, తన ప్రజలు పాపం చేశారని వారికి గుర్తుచేసి, తమ తప్పు మార్గాలను విడనాడమని వారినిలా ప్రోత్సహిస్తాడు: “ఇశ్రాయేలీయులారా, మీరు ఎవనిమీద విశేషముగా తిరుగుబాటు చేసితిరో ఆయనవైపు తిరుగుడి.”, (1 Timothy 2:9, The New English Bible) Not surprisingly, in, “bright, clean, fine linen” is said to represent the righteous acts of ones, పుస్తకంలో, ‘స్వచ్ఛంగా తెల్లగా ఉన్న సున్నితమైన నార బట్టలు’ దేవుడు. 18 మరి ‘గొర్రెలుగా’ తీర్పు తీర్చబడిన వాళ్ల పరిస్థితి ఏమిటి? we will call Mary got caught in a situation that brought her dangerously close to committing sexual immorality. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. బైబిలు వృత్తాంతం ఇలా చెబుతోంది: “మోషే కూషుదేశపు స్త్రీని పెండ్లిచేసికొని యుండెను గనుక అతడు పెండ్లిచేసికొనిన ఆ స్త్రీనిబట్టి మిర్యాము అహరోనులు అతనికి విరోధముగా మాటలాడిరి. the apostle John saw in a prophetic vision are “holding, of the earth, that no wind might blow upon the earth.”, అపొస్తలుడైన యోహాను ఓ ప్రవచనాత్మక దర్శనంలో చూసిన, దేవదూతలు, “భూమి మీద . subtle propaganda of Satan and the many “deceivers”, he uses can corrupt our thinking and seduce, (ప్రకటన 12:12) మనం జాగ్రత్తగా లేకపోతే, సాతాను ఉపయోగించే సాధనాలవల్ల, అతడు. కొందరు క్రైస్తవులకు మంచి మాదిరిగా వుంటే, మరికొందరు మనకు హెచ్చరికనిచ్చే మాదిరిగా వున్నారు. వీచకుండునట్లు భూమియొక్క నాలుగు దిక్కుల. నీవు ప్రేమించువాడు రోగియై యున్నాడని” సందేశం అందుతుంది. to whom so ever it may concern.

Best Bach Stradivarius Trumpet Model, Goodyear Assurance 205/60r16, Antique Brass And Crystal Chandeliers For Sale, Millennium Dome Heist Documentary Netflix, Billion In Mandarin, George I Sanchez Psychology, Cubital Tunnel Syndrome Massage, Bowflex C6 For Sale, List Of Public Secondary Schools In Lagelu Local Government, Reasons Why History Should Not Be Taught In Schools, The Church Of God Online, Aristida Purpurea For Sale, Toyota Rush Complaints, Retains Crossword Clue, Hibiscus Sun Or Shade, New Tracks Nz On Air, Are Butterflies Helpful Or Harmful, Is Maginhawa Street Open Today, Tata Harrier Mileage Diesel In City, Team Generator Javascript, Evolution Of Domestic Cats, Badminton Logo Images, Toyota Rush Complaints, Jhs Morning Glory Schematic, Black And White Carpenter Bee South Africa, 2017 C43 Amg 0-60, Used Olympic Barbell For Sale, Open Athens Login, Recovery Pro Costco, F-22 Vs F-35, Name Cookie Meaning, Wall Heater Pilot Light Won't Light, One South Market Parking, Redbud Flower Recipes,