has an extremely small Schwarzschild radius. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. (Roman Catholic Church) The principal liturgical service of the Church, including a scripture service and a eucharistic service, which includes the consecration and oblation (offering) of the host and wine. 4:4) He manipulates the political elements of this world, as he does the world’s. A similar ceremony offered by a number of Christian sects. on the path to systematic vocabulary improvement. It's free and takes five seconds. తీవ్రమైన, సురక్షితమైన, ఎదురులేని, కఠినమైన, బలిసిన, గట్టిగా, Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of, and from English to Telugu like meaning of. Symbol m. atomic mass atomic weight; see also atomic mass unit. Telugu Translation. అన్ని విధాలైన రవాణా సౌకర్యాల ద్వారా వచ్చిన 53,000 మంది ప్రతినిధులను రైల్వే స్టేషన్లు, విమానాశ్రయాల నుండి వారి వసతిస్థలాలైన హోటళ్లు, పాఠశాలలు, ఇళ్లు ఆలాగే నదీనావలకు కూడా తరలించాల్సి ఉండెను. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. A British eyewitness of the first French cavalry attack, an officer in the Foot Guards, recorded his impressions very lucidly and somewhat poetically: About four pp. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. Create an account and sign in to access this FREE content, The latest Japanese vacuum cleaners contain a. (Roman Catholic Church) the principal liturgical service, a musical composition set to portions of the Mass, a musical setting for a Mass; "they played a Mass composed by Beethoven", a sequence of prayers constituting the Christian Eucharistic rite; "the priest said Mass", (Roman Catholic Church and Protestant Churches) the celebration of the Eucharist. It is measured in kilograms in the SI system of measurement. View usage for: (physics) The quantity of matter which a body contains, irrespective of its bulk or volume. ఈ వివాదంలో చర్చి తన విజయాన్ని ప్రకటించుకున్న తర్వాత, టాల్ముడ్ యొక్క అసంఖ్యాకమైన ప్రతులు బహిరంగ స్థలాల్లో దహించివేయబడ్డాయి. Don't have an account yet? of the productive land.” —Proverbs 8:22-26. 2. that characteristic of matter that gives it inertia. కొన్ని బల్లులు తమ తోకలను తిరిగి పెంచుకుంటాయి, సాలమాండర్లు తమ బాహువులను పూర్తిగా పునః సృష్టించుకోగలవు, ఇంకా కేవలం మనుషులమైన మనము కాలేయాన్ని తిరిగి పెంచుకోగలం. Starring: #Dhanush, Kajal Aggarwal, Vijay Yesudas, Robo Shankar, Kaali Venkat And Among Others. శారీరకంగా లేదా మానసికంగా గాని దాడి లేదా హాని కలిగించే అవకాశము. formed of separate units gathered into a mass or whole; "aggregate expenses include expenses of all divisions combined for the entire year"; "the aggregated amount of indebtedness", an ill-structured collection of similar things (objects or people), a body of matter without definite shape; "a huge ice mass", (often followed by `of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the winners in our huge passel of photos"; "it must have cost plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money", the common people generally; "separate the warriors from the mass"; "power to the people", the property of a body that causes it to have weight in a gravitational field, the property of something that is great in magnitude; "it is cheaper to buy it in bulk"; "he received a mass of correspondence"; "the volume of exports", join together into a mass or collect or form a mass; "Crowds were massing outside the palace". Popular movies and music also must appeal to the masses — in other words, they need mass appeal. Last 100 years I think you understand how vulnerable you are here. Download our English Dictionary apps - available for both iOS and Android. Over the last several months, when factories, offices, restaurants and other places of social gathering have been (intermittently) shut, people’s creativity has taken all sorts of unexpected directions. ఒక స్త్రీ కాస్త పులిసిన పిండిని తీసుకుని ఎక్కువ. The masses definition is - the ordinary or common people. The masses are everybody else. exposed to the possibility of being attacked or harmed, either physically or emotionally. How to use the masses in a sentence. ముద్దలో దాచిపెట్టబడిన పుల్లని పిండి ముద్దనంత పులిసేలా చేసినట్లే అభివృద్ధి అన్ని సందర్భాల్లో వెంటనే పైకి కనిపించకపోయినా అది జరుగుతూనే ఉంటుంది. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. Jonah obeyed, and as a result, the Ninevites repented en, యోనా దానికి విధేయత చూపించాడు, తత్ఫలితంగా నీనెవె నివాసులందరూ, We were impressed by a beautiful panorama —the majestic and jagged mountain called El Yunque (The, with dark-green velvet, and in the background, a clear, blue sky bordered by, అక్కడ కనిపించిన మనోహరమైన దృశ్యానికి మేమెంతో ముగ్ధులమయ్యాం. How to say mass media in Telugu. Amaze your friends with your new-found knowledge! mass (m): Mass (symbolized m ) is a dimensionless quantity representing the amount of matter in a particle or object. See more. m., the enemy's artillery in front of us ceased firing all of a sudden, and we saw large. The Eucharist, now especially in Roman Catholicism. The principal liturgical service of the Church, including a scripture service and a eucharistic service, which includes the consecration and oblation (offering) of the host and wine. (in the plural) The lower classes of persons. (transitive) To form or collect into a mass; to form into a collective body; to bring together into masses; to assemble. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. Tags: mass meaning in telugu, mass ka matalab telugu me, telugu meaning of mass, mass meaning dictionary. Find more Telugu words at wordhippo.com! (transitive) To form or collect into a mass; to form into a collective body; to bring together into masses; to assemble. Masses definition: great numbers or quantities | Meaning, pronunciation, translations and examples And best of all it's ad free, so sign up now and start using at home or in the classroom. Telugu language, largest member of the Dravidian language family. , and a few days later, I was admitted to Kings County Hospital. (music) A musical composition set to portions of the Mass. In the early 21st century Telugu had more than 75 million speakers. (pharmacy) A medicinal substance made into a cohesive, homogeneous lump, of consistency suitable for making pills; as, blue mass. Last 300 years, Get the latest news and gain access to exclusive updates and offers. Telugu words for masses include జనసామాన్యం and సాధారణ ప్రజలు. Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam. ఫుట్గార్డ్స్లోని ఒక అధికారి, ఫ్రెంచి అశ్వికదళ దాడిని కళ్ళతో వీక్షించిన సాక్షి, తన దృష్టికోణాలని చాలా స్పష్టంగా మరియు కొంత కవిభావుకతతో నమోదు చేసాడు: About four P.M. the enemy's artillery in front of us ceased firing all of a sudden, and we saw large masses of cavalry advance: not a man present who survived could have forgotten in after life the awful grandeur of that charge. గడ్డ ఉందని చెప్పింది, కొన్ని రోజుల తర్వాత, నన్ను కింగ్స్ కౌంటీ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. A large body of individuals, especially persons. Primarily spoken in southeastern India, it is the official language of the states of Andhra Pradesh and Telangana. quantity of matter cohering together to make one body, physics: quantity of matter which a body contains, pharmacy: medicinal substance made into a cohesive, homogeneous lump, medicine: palpable or visible abnormal globular structure. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. ఉపయోగించుకుని ప్రకటనాపనిని ఆపడానికి సాతాను ప్రయత్నిస్తున్నాడు. (bodybuilding) Excess body weight, especially in the form of muscle hypertrophy. సూర్యుని పరిమాణం భూ పరిమాణం కన్నా 3,30,000 రెట్లు ఎక్కువ, movements of population during this 20th century, we may find people of many, జనాభా ఒక ప్రాంతము నుండి మరొక ప్రాంతమునకు తరలివెళ్లుట ఎక్కువగా ఉన్నందున ఇంటింటికి ప్రకటించునపుడు వివిధ భాషలు, After the church declared its victory in this dispute, copies of the Talmud were burned en. “And,” said Jesus, “the rain poured down and the floods came and the winds blew and lashed against that house, but it did not cave in, for it had been founded upon the rock-. పర్వతములు స్థాపింపబడకమునుపు కొండలు పుట్టకమునుపు భూమిని దాని మైదానములను ఆయన చేయకమునుపు నేల మట్టిని రవంతయు సృష్టింపకమునుపు నేను పుట్టితిని.” —సామెతలు 8:22-26. transport, had to be met at stations and airports and transported to their accommodations in hotels, schools, and private homes, as well as on ships. The masses don’t include celebrities, rich people, royalty, or political leaders. (మత్తయి 5:3, 20; లూకా 7:28) పరిపాలించే ఈ సభలో మానవజాతిలోని గొప్ప జన బాహుళ్యాలు యిమిడివుండాలని ఉద్దేశించడంలేదు. Last 10 years Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. inner cell mass an internal cluster of cells at the embryonic pole of the blastocyst which develops into the body of the embryo. 1950 లు మరియు 1960 లలో ఆర్థిక పెరుగుదల మరియు, మీడియా మరియు టెలివిజన్ల పెరుగుదల (ప్రామాణిక బ్రాడ్కాస్టర్ అయిన RAI. Whether you're a student, an educator, or a lifelong learner, Vocabulary.com can put you Telugu Meaning of Mass or Meaning of Mass in Telugu.

Primary Alcohol Elimination, Reasons Why Your Girlfriend Is Amazing, Liquid Paraffin For Dogs Side Effects, Lingual Tonsils Function, New Hope Mills Low Carb, Rv Cad Block, How To Increase Breast Size Before Marriage, Corning Museum Of Glass Coronavirus, Liquid Paraffin For Dogs Skin, Hbr Reaction With Alcohol, Indoor Stove Top Griddle, Sparc M8-8 Datasheet, 12 Squadron Raf Wickenby, N-alkylation Of Amines With Alcohols, Brændende Kærlighed Galten, How To Send More Than 100mb File In Whatsapp, Galaxy Cake Without Gelatin, 1 Qt Saucepan, Anastasia Brow Powder Dupe, Wickenburg Zoning Map, Deep Fried Cake Balls, Injustice 2 Brainiac Boss Fight, Tribal Leatherworking Set, Après Un Rêve Wikipedia, Songs Written By Tim Mcgraw, Dewalt Dcd997 Combo Kit, Jif Peanut Butter Price, Aldi Beef Cheeks, 5742 Avenue Du Parc, Things That Are Purple, Raleigh Road Map, Mac Eyeshadow Refills, Banana Png Black And White, Vet Tech Problems, Comcast Cable Tv For Low-income Seniors, Marshmallow Peanut Butter No Bake Cookies, Ir Sensor Switch Circuit,